Trafik Cezası Yapılandırma

Trafik Cezası Affından Kimler Yararlanacak?

Trafik Cezası Affı mı Geliyor ? Trafik Cezası Af Kanunu,Hangi Trafik Cezalarına Af Geliyor ?,Aftan Kimler Yararlanacak ?

Tra­fik ce­za­la­rı ver­gi af­fı ola­rak bi­li­nen 6111 sa­yı­lı kanun kap­sa­mı­na alın­dı.

2 Ağus­to­s’­ta Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­nan 6495 sa­yı­lı Ka­nun ile 31.12.2010 ta­ri­hin­den ön­ce ke­sil­miş ama il­gi­li­si­ne teb­liğ edil­me­miş tra­fik pa­ra ce­za­la­rı da af kap­sa­mı­na alın­dı.

Böy­le­ce bi­ri­ken mil­yar­lar­ca TL’­lik tra­fik ce­za­sı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­rak tah­si­li müm­kün ola­cak.

2011 VE SON­RA­SI AF KAP­SA­MIN­DA DE­ĞİL

Af kap­sa­mı­na alı­nan tra­fik ce­za­la­rı şöy­le:

31.12.2010 ta­ri­hin­den (bu ta­rih da­hil) ön­ce ve­ri­len ve 02.08.2013 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la va­de­si gel­di­ği hal­de öden­me­miş olan ya da öde­me sü­re­si geç­me­miş bu­lu­nan tra­fik ce­za­la­rı ile

Eski Trafik Cezasları Nasıl Ödenir?

2010'dan önce düzenlenen ve hala ödenmemiş olan trafik cezaları yeniden yapılandırılıyor. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağına dair detaylar belli oldu. Ödenmeyen cezalardaki gecikme ve faiz tutarları silinecek, ana para enflasyona göre tekrar taksitlendirilecek

Basında yer alan habere göre; Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik cezaları açısından 31 Aralık 2010'dan önce verilen ve 2 Ağustos 2013 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olanlar yapılandırılacak. Bu cezalardan aslı ödenmiş olanların gecikme ve faiz farkları da taksite bölünecek. Ayrıca 2 Ağustos 2013 itibarıyla asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için de bu imkan geçerli olacak.

İçeriği paylaş